1.manifestacija u općini Cestica, Varaždinska županija, Hrvatska

OBJAVLJENO 1.4.2023.  |  AUTOR: Općina Cestica

EN FundedbytheEU RGB POS

Manifestacija se održavala od srijede, 29. ožujka do petka, 31. ožujka 2023. u Cestici i Varaždinu, Varaždinska županija, Hrvatska. Sve aktivnosti manifestacije održane su na licu mjesta (in-situ).

Ciljevi manifestacije su bili:

 • Povećati angažman građana u akcijama koje doprinose civilnoj zaštiti u ruralnim područjima (predstavljanjem primjera najbolje prakse u Cestici tijekom pandemije COVID-19)
 • Osvrnuti se na utjecaje pandemije COVID-19 na akcije civilne zaštite i volontere u regiji
 • Pokazati kako solidarnost između građana doprinosi jačanju osjećaja pripadnosti zajednici

Ukupno je u trodnevnom razdoblju na manifestaciji sudjelovalo 99 sudionika iz 5 različitih zemalja EU (Hrvatska, Slovenija, Italija, Njemačka i Mađarska).

1.dan (srijeda, 29.03.2023.) - Općina Cestica organizirala je uvodnu konferenciju projekta u vijećnici Općine Cestica. Svrha konferencije bila je upoznati građane s projektom i objasniti na koji način doprinosi jačanju angažmana građana u civilnom društvu. Nakon uvodne prezentacije, predstavnici partnera ukratko su prezentirali provedene akcije vezane uz civilnu zaštitu i volontiranje tijekom pandemije. Ovaj je format omogućio sudionicima razmjenu znanja i iskustava i naglašavanje načina na koji su prilagodili svoje aktivnosti tijekom pandemije COVID-19 (naglašavajući kako su vrijednosti EU-a poput solidarnosti ugrađene u aktivnosti i dajući preporuke o naučenim lekcijama). Kao način uključivanja sudionika i saznanja o njihovim potrebama u vezi s volontiranjem u njihovim zajednicama, konferencija je uključivala interaktivni kviz sa sudionicima (Via Slido) o učincima volontiranja tijekom pandemije. Nalazi su pokazali da većina sudionika vjeruje da nastavljamo dalje s životom  nakon pandemije i da su se ruralne zajednice približile potpunom oporavku (76% ispitanika), a sudionici su također izrazili pozitivno mišljenje o vrijednostima EU-a (76%). Što se tiče pandemije, 21% sudionika smatra cijepljenje glavnim rješenjem za okončanje COVID-19, dok 72% ispitanika smatra da je kombinacija mjera (cjepiva, akcije volontera, sigurnosne mjere, izravne subvencije građanima, itd.) dovela do gašenja pandemije u ruralnim zajednicama. Kako bi se u potpunosti oporavile od utjecaja pandemije, sudionici su smatrali da ruralne zajednice moraju poticati više volontiranja, promicati društvenu uključenost i više surađivati s drugim EU zajednicama. Kroz sesiju pitanja i odgovora na kraju konferencije, sudionici su mogli dobiti nove informacije i saznati kako su ruralne zajednice prilagodile mjere civilne zaštite, angažirale građane i prilagodile se kako bi prebrodile pandemiju.

 1. 2. dan (četvrtak, 30.03.2023.) - održan je u vijećnici Općine Cestica. S ciljem uključivanja sudionika i poticanja razmjene znanja organizirana je interaktivna radionica o tome kako su tijela civilne zaštite pružila podršku građanima tijekom pandemije COVID-19. Prvi dio radionice uključivao je prezentacije najboljih praksi civilne zaštite tijekom pandemije.

Održane su ukupno 4 prezentacije:

 • • Općina Cestica ; ESF Projekt “ Zaželi ” (Predavačica: Marina Dukarić , voditeljica projekta)
 • • Društvo Crvenog križa Grada Varaždina: Aktivnosti i akcije koje organizira i provodi Crveni križ u ruralnim područjima tijekom pandemije (predavačica: Filipa Blažon Šumečki, voditeljica EU projekata i voditeljica općih poslova)
 • • Dom za starije i nemoćne/Dom “Novi Život ” (Predavačice: Iva Roža i Valentina Kocet Martinec)
 • • Udruga “Hiperaktivni”: Aktivnosti organizacije i način na koji su djelovale tijekom pandemije COVID 19; (predavači Tomislav Milec i Matija Hrman )

Za kraj radionice, Patrick Galeski (Galeski Management Services j.d.o.o.) održao je grupnu aktivnost koja uzima u obzir posljedice i utjecaje pandemije COVID-19. Prvo je predstavio kako pandemija COVID-19a odražava cjelokupnu situaciju s kojom su se suočili građani tijekom pandemije gripe 1918.-20. Ovo je učinjeno kako bi se pokazalo kako, iako su mnogi ljudi ispravno postupili tijekom pandemije, ima i onih koji su loše reagirali. Naglasio je da se tijekom pandemije najvećim dijelom povijest ponovila na loš način. Kao nastavak te prezentacije, Galeski je proveo grupnu aktivnost u kojoj su sudionici pregledali scenarij o nedostatku liječnika

u ruralnoj zajednici. Sudionici su trebali razmotriti moguća rješenja i raspravljati o tome kako rješavaju slične probleme u svojim zajednicama.

U poslijepodnevnom dijelu Vatrogasna postrojba Cestica u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Varaždinske županije predstavila je svoje aktivnosti i održala kratku demonstraciju. Darko Majhen iz Općine Cestica predstavio je glavne aktivnosti vatrogasnih udruga općine Cestica (ukupno 6 vatrogasnih stožera) te opisao kako su djelovale tijekom pandemije COVID-19 (odnosno uključile mjere zaštite od COVID-19 u svojim odgovorima na krizne situacije). Nakon prezentacije, u dječjem vrtiću je održana demonstracija gašenja požara koja je pokazala kako ekipe surađuju i djeluju u izvanrednim situacijama.

3.dan (petak, 31.03.2023.) - održan je projektni sastanak u Varaždinu, u Palači Varaždinske županije. Sastanak je održan kako bi se opisali rezultati projektnog događaja i raspravilo sljedećim koracima u provedbi projekta. Kako bi popratili projekt bili su prisutni i predstavnici medija. Na sastanku su predstavnici projektnih timova dali izjave novinarima o projektu i njegovim očekivanim rezultatima. Osim toga, za sudionike je organiziran kraći obilazak grada Varaždina kako bi se upoznali s kulturnom baštinom grada i Varaždinske županije.

Za više informacija o događaju i projektu pogledajte sljedeće materijale (samo na hrvatskom i engleskom):

 • Dnevni red manifestacije (agenda);
 • Prezentacije:
  • Općina Cestica ; ESF Projekt “ Zaželi ” (Prezenter: Marina Dukarić , voditeljica projekta)
  • Društvo Crvenog križa Grada Varaždina: Aktivnosti i akcije koje organizira i provodi Crveni križ u ruralnim područjima tijekom pandemije (Voditeljica: Filipa Blažon Šumečki , voditeljica EU projekata i voditeljica općih poslova)
  • Dom za starije i nemoćne/Dom “Novi Život ” (Voditeljice: Iva Roža i Valentina Kocet Martinec)
  • Udruga “ Hiperaktivni ”: Aktivnosti organizacije i način na koji su djelovale tijekom pandemije COVID 19; (Voditelji: Tomislav Milec i Matija Hrman )
  • Vatrogasna zajednica Varaždinske županije; Vatrogasne aktivnosti u Cestici (Voditelj: Dakro Majhen )
  • Grupna aktivnost i prezentacija koja uspoređuje COVID-19 s pandemijom španjolske gripe 1918.-20.;
 • “Event Description sheet” samo na engleskom
 • Sažetak povratnih informacija i odgovora sudionika

 Disclaimer:   Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


Event 1 – Kick-off event in Cestica, Varaždin County, Croatia

The event took place in over three days (from Wednesday, March 29th – Friday, March 31st, 2023) in Cestica and Varaždin, Varaždin County, Croatia. All activities of the event were held in-situ. The event objectives were:

 • To enhance citizen engagement in actions that contribute to civil protection in rural areas (by presenting the best practice examples in Cestica during the COVID-19 Pandemic)
 • To reflect on the impacts of the COVID-19 pandemic on civil protection actions and on volunteers in the region
 • To demonstrate how solidarity between citizens contributes to reinforcing a sense of belonging to the community

In total, there were 99 participants at the event over the three-day period from 5 different EU countries (Croatia, Slovenia, Italy, Germany and Hungary).

On Day 1, the Municipality of Cestica organized the opening conference for the project at the Municipal Hall of Cestica. The purpose of the conference was to introduce the project to citizens and explain how it contributes to enhancing citizen engagement in civil society. After the opening presentation, the partner representatives presented briefly on they implemented actions relating to civil protection and volunteering during the pandemic. This format allowed participants to exchange know-how and emphasize how they adapted their activities during the COVID-19 pandemic (highlighting how EU values such as solidarity have been incorporated into actions and providing recommendations the lessons-learnt). As a means to engage participants and find out about their needs concerning volunteering in their communities, the conference included an interactive quiz with participants (Via Slido) about the impacts of volunteering during the pandemic. The findings showed that the majority of participants believed that we are moving beyond the pandemic and that rural communities have come close to a full recovery (76% of respondents) and the participants also indicated a positive opinion towards EU values (76%). Regarding the pandemic, 21% participants regarded vaccinations as the main solution to ending COVID-19, while 72% of respondents considered that a combination of actions (vaccines, actions of volunteers, security measures, direct subsidies to citizens) led to rural communities ending the pandemic’s toll on rural communities. In order to fully recover from the impacts of the pandemic, the participants considered that rural communities need to encourage more volunteering, promote social inclusion, and work more with other communities in the EU.  Through the Q&A session at the end of the opening conference, participants were able to gain new information and know-

how about how rural communities adjusted civil protection measures, engaged citizens and adapted in order to overcome the pandemic.

Day 2 (Thursday, March 30th, 2023) was held at the Municipal Hall of Cestica. An interactive workshop focusing on how civil protection bodies provided support to citizens during the COVID-19 was organized in order to engage participants and encourage the exchange of know-how.  The first part of the workshop included presentations on best practices in civil protection during the pandemic.

There were 4 presentations held in total:

 • Municipality of Cestica; ESF Project “Zaželi” (Presenter: Marina Dukarić, project manager)
 • Red Cross Society of the City of Varaždin: Activities and actions organized and implemented by the Red Cross in rural areas during the pandemic (Presenter: Filipa Blažon Šumečki, EU project manager and general affairs manager)
 • Home for the Elderly/Dom “Novi Život” (Presenters: Iva Roža and Valentina Kocet Martinec)
 • Udruga “Hiperaktivni”: The activities of the organization and how they operated during the COVID 19 Pandemic; (Presenters: Tomislav Milec and Matija Hrman)

To end the workshop, Patrick Galeski (from Galeski Management Services j.d.o.o.) held a group activity that takes into account the consequences and impacts of the COVID-19 pandemic. He first presented on how the COVID 19 pandemic mirrors the entire situation faced by citizens during the Influenza Pandemic of 1918-20. This was done in order to show how although many people acted correctly during the pandemic, there are also many that responded poorly. He emphasized that for the most part history repeated in a bad way during the pandemic. To follow-up on that presentation, Galeski conducted a group activity where participants reviewed a scenario about a lack of doctors in a rural community. The participants needed to consider possible solutions and also discussed on how they are addressing similar issues in their communities.

In the afternoon session, the Firefighting department of Cestica, in cooperation with the Varazdin County Firefighting Community, presented their activities and held a short demonstration.  Darko Mahjen from the Municipality of Cestica presented on the main activities of the firefighting associations of Cestica (6 firefighting HQs in total) and described how they operated during the COVID-19 pandemic (i.e. included COVID-19 safety measures in their responses). After the presentation, a firefighting demonstration took place at the Municipality which demonstrated how teams cooperate and operate in emergency situations.

On Day 3 (Friday, March 31st 2023) a project meeting was held in Varazdin, at the Varazdin County Palace. The meeting was held in order to describe the outcomes of the project event and discuss the next steps in project implementation. Representatives of the media were present in order to cover the project. At the meeting, the representatives of the project provide statements to reporters about the project and its expected results. In addition to this, a short tour of the city of Varazdin was organized for participants in order to introduce them to the city and Varaždin County’s cultural heritage.

For more information about the event and the project, please see the following materials (in Croatian and English only):

 • The agenda for the event;

 

Disclaimer:   Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

beyond logo

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.