Poziv na nadmetanje: Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Cestica

25.8.2017. Objavljeno u 18:36 sati - 8.9.2017. NEAKTIVAN DOKUMENT

Naziv/predmet nabave je: Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Cestica.

Općina će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti smanjiti potrošnju  električne energije. Cilj nabave je implementacija optimalnog tehničko ‐ tehnološko ‐ ekonomskog  rješenja kojim bi se postigli učinci znatne uštede električne energije, indirektno smanjenje emisije CO2, poboljšali svjetlotehnički parametri i uvjeti sigurnosti prometa te smanjili potencijalni rizici ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijevih i/ili živinih žarulja na izboj u plinu) kao i sprječavanje svjetlosnog onečišćenja, a bez zaduživanja Naručitelja ili potrebe za neposrednim osiguravanjem dodatnih sredstava za investiciju od strane Naručitelja.
Odabrani Ponuditelj sklapa Ugovor s Naručiteljem temeljem kojega Ponuditelj preuzima rizik i obvezu uklanjanja i zbrinjavanja postojećih svjetlosnih izvora, instalaciju novih ekološki prihvatljivih svjetlosnih izvora te osiguranje  raspoloživosti   istih  tijekom  vremena  trajanja  Ugovora  uz  zadovoljavanje svih uvjeta iz ove Dokumentacije o nabavi.
Ponuditelj je dužan, u skladu sa zahtjevima u ovoj Dokumentaciji o nabavi, izvršiti o vlastitom trošku i riziku aktivnosti kako slijedi:
- izraditi Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete
- ishoditi sve potrebne suglasnosti i dozvolu za građenje, koje se pokažu potrebnim prema Glavnom projektu
- osigurati  odgovarajući  dio  sredstava  za  investiciju  
- demontirati postojeću rasvjetu
- dobaviti, dopremiti i ugraditi nove svjetlosne izvore 
- dobaviti i ugraditi elektromontažni materijal prema troškovniku iz Glavnog projekta
- postaviti i ožičiti nove stupove javne rasvjete za kojima se pokaže potreba prema Glavnom projektu
- propisno zbrinuti postojeću rasvjetu, 
- osigurati raspoloživost svih odgovarajućih svjetlosnih izvora u vremenu trajanja Ugovora
- osigurati servis i zamjenu svjetiljki u jamstvenom roku
- sve ostalo što se od njega zahtjeva ovom DON 
Zahvat primjene mjera energetske učinkovitosti i pružanja energetske usluge dan je u Izvještaju o provedenom energetskom pregledu javne rasvjete koji je u prilogu ovoj Dokumentaciji o nabavi i čini njen sastavni dio tako da čitav zahvat mora biti predmetom ponude.
Ponuditelj je dužan u ukupnoj cijeni svoje ponude predvidjeti sve troškove provođenja Ugovora uključujući i troškove izrade investicijske, projektne i tehničke dokumentacije, troškova ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti (pri čemu će Naručitelj promptno pružiti pomoć u smislu da zahtjeve mora potpisati u svojstvu Investitora i sl.), troškove svih predviđenih radova, materijala i opreme, troškove kapitala te bilo koje druge zavisne troškove koji Ponuditelju (kao Izvoditelju) nastaju u svezi s ulaganjem temeljem Ugovora.
Ponuditelj je obvezan voditi računa da uštede, koje će postići temeljem ulaganja, budu dostatne za podmirivanje svih troškova naknada koje će nastati za Naručitelja temeljem Ugovora
Ponuditelj se obvezuje ishoditi sve potrebne suglasnosti za provođenje projekta i dozvole za građenje. Rizici ponuditelja pobrojani su u Prilogu 7.8. ove DON.U privitku se nalazi potrebna dokumentacija, DON i Obavijest o nadmetanju.

 

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.