Oglas za radno mjesto - Voditelj projekta Zaželi

OBJAVLJENO 18.1.2019.  |  AUTOR: Općina Cestica
Oglas za radno mjesto - Voditelj projekta Zaželi

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), i Odluke o prijmu u službu na određeno vrijeme Voditelja projekta Zaželi – program zapošljavanja žena, KLASA: 112-01/19-01/1, URBROJ: 2186/03-01/1-19-1,  privremeni pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Cestica objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za lokalnu samoupravu i komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica – m/ž, voditelj projekta „Zaželi“ – program zapošljavanja žena, na određeno vrijeme (30 mjeseci) uz probni rad 2 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

- te sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik upravne struke i ekonomske struke ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • dokazivo iskustvo u provedbi EU projekata,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Na oglas se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Kandidati koji imaju pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da državni stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis sa opisanim iskustvom u provedbi EU projekata, (poželjno priložiti pismo preporuke, reference, izjavu poslodavca),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu (izvornik ili preslik uvjerenja), ako kandidat ima položen ispit
 • uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu oglasa.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na objavljeni oglas.

Na web stranici Općine Cestica, biti će naveden opis poslova, te podaci o plaći i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Obavijest o provjeri znanja poslat će se i putem pošte svakom kandidatu koji ispunjava formalne uvjete.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, Cestica, s naznakom Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica – Voditelj projekta „Zaželi “.

O rezultatima oglasa kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Privremeni pročelnik:

Karmen Emeršić

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.