Korisnički login

Oglas za prijem u službu službenika/ce na određeno vrijeme - Referent za računovodstvo i financije

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), sukladno Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica za 2018. godinu v.d. pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Cestica raspisuje
Oglas za prijem u službu službenika/ce na određeno vrijeme
za prijam u službu na radno mjesto Referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica – m/ž, na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutnog službenika do povratka duže odsutnog službenika u službu .
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
-punoljetnost,
-hrvatsko državljanstvo,
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
- te sljedeće posebne uvjete:
-srednja stručna sprema društvene struke
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, (čl. 13. ZSN-a),
-položen državni stručni ispit, (ukoliko osoba nema položen državni stručni ispit primjenjuju se odredbe čl. 14. ZSN-a)
-poznavanje rada na računalu,
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Kandidati koji imaju pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da državni stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
-životopis,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslika domovnice i preslika osobne iskaznice),
-dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome),
-dokaz o radnom stažu (potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje),
-uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu (izvornik ili preslika uvjerenja),
-uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja),
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu javnog natječaja. Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnoga lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web-stranici http://www.cestica.hr dostupan je opis te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na web-stranici www.cestica.hr te na oglasnoj ploči Općine Cestica bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, Cestica, s naznakom »Prijava na natječaj na određeno vrijeme – Referent za računovodstvo i financije«, u roku od 8 dana od objave natječaja putem nadležne službe za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.