Korisnički login

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji značajnog kompleksa

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Cestica (Klasa: 350-02/16-01/4, Urbroj:2186/03-01/1-17-42 od 18. srpnja 2017.) načelnik Općine Cestica objavljuje


JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji značajnog kompleksa Križovljangrad


I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji značajnog kompleksa Križovljangrad.

II.
Javna rasprava trajat će od 28. srpnja 2017. do  28. kolovoza 2017.

III.
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji značajnog kompleksa Križovljangrad bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Cestica, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.

IV.
Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Urbanističkog plana uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji značajnog kompleksa Križovljan grad u prostorijama Općine Cestica dana 28. kolovoza 2017., s početkom u 19,00 sati.

V.
Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
• imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana
• postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
• daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
• upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica, zaključno do 28. kolovoza 2017.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.
Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.
Načelnik Općine Cestica:
Mirko Korotaj