Korisnički login

Najava 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

POZIV
 
Kojim se pozivate na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica koja će se održati dana 12. ožujka 2015. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati.
Slijedi:
Prijedlog dnevnog reda:
 
- Aktualni sat,
- Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
- Prihvaćanje Odluke o izvršenju Proračuna za 2014. godinu
- Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Cestica uza 2014. godinu
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
- Donošenje Odluke o pokriću manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina
- Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2015. godinu sa I. izmjenama i dopunama Programa za razvoj turizma za 2015. godinu
- Prihvaćanje Izvješća o radu načelnika Općine Cestica za razdoblje od 01. lipnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine
- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
- Prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Čistoće d.o.o. za gospodarenje otpadom i čistoćom za 2014. godinu
- Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Cestica za razdoblje od 2015. do 2022. godine
- Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Cestica
- Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Cestica
- Donošenje Odluke o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Cestica
- Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i kandidata s liste grupe birača
- Donošenje Odluke o subvencioniranju kamata za proizvodnu i uslužnu djelatnost
 
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Lazar v.r.