Korisnički login

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave "Energetska obnova sportskog objekta NK Polet Cestica"

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave „Energetska obnova sportskog objekta NK Polet Cestica“
 
 
Naručitelj Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica,  OIB:92031563169,  pokrenuo je postupak nabave za „Energetsku obnovu sportskog objekta NK Polet Cestica“, a za koji sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) nije obvezan provesti jedan od postupka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn bez PDV-a.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:
1. OPIS PREDMETA NABAVE
1.1. Predmet nabave: Energetsku obnovu sportskog objekta NK Polet Cestica
1.2. Količina predmeta nabave: opseg i količina predmeta nabave opisani su u Troškovniku koji je u prilogu ovog Poziva. Ako ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u Troškovniku, njegova ponuda bit će odbijena.
1.3Procijenjena vrijednost nabave: 175.000,00 kuna
1.4.  Evidencijska oznaka predmeta nabave: BN1/2015.
 
2. UVJETI NABAVE
2.1. Rok izvođenja radova : travanj/srpanj 2015. godine
2.2. Rok trajanja ugovora: 3  mjeseca
2.3. Rok valjanosti ponude: 60  dana od isteka  roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni  list. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene.
2.4.  Mjesto izvođenja radova: Objekt NK Polet Cestica, Ante Starčevića 16
2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja: sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, u roku od 30 dana od dana ovjere računa od strane naručitelja. Predujam isključen. Račun se dostavlja na adresu naručitelja, a mora sadržavati sve zakonom propisane elemente (članak 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost „Narodne novine“ 73/13).
2.6. Cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama.
Jedinične cijene  iz  ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora o javnim radovima. Isključuje se klizna skala i sve promijene cijene. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno  upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.
2.7. Kriterij odabira ponuda: najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.
2.8. Dokazi sposobnosti: ovisno o predmetu nabave i odluci naručitelja (prema Pravilniku)
2.8.1. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana početka postupka nabave .
Iz navedenog dokaza mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da mu je temeljem posebnih propisa, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

  • od ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih dokumenata u primjerenom roku i/ili
  • obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.
Ukoliko se utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, naručitelj će ga isključiti iz postupka nabave temeljem članka 67. stavak 1. točke 3. Zakona.
2.8.2. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan objave poziva za nadmetanje) iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za izvršenje predmeta nabave.
 
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:
  • Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) PRILOG I.
  • Troškovnik (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) PRILOG II.
  • Dokaze sposobnosti iz točke 2.8. ovog poziva.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem štampača), te mora biti uvezena na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.2/6).
Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.
 
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
4.1. Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je  08.04.2015. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
4.2. Način dostave ponude: Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
na prednjoj strani ponude:                              OPĆINA CESTICA
                                                            DRAVSKA 1A, 42208 CESTICA
 
                          PONUDA ZA NABAVU
                ''Energetsku obnovu sportskog objekta NK Polet Cestica''                   
 
                     Evidencijska oznaka predmeta nabave: BN1/2015
                     "NE OTVARAJ"
 
na poleđini:
Naziv i adresa ponuditelja
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.
4.3. Mjesto dostave ponuda: Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica.
Otvaranje ponuda provode  ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku  nabave i nije javno.
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.
Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni  ponuda.
 
5. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI
Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima i pojedinačnim cijenama navedenim u ponudi ponuditelja, ponudbenom troškovniku i uvjetima ovog Poziva na dostavu ponude.
5.1. Jamstva:
            -  jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza,
            - jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
 
6. OSTALO 
6.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima:
Gabriela Kos, kontakt telefon: 0911724821, broj telefaksa: 724-825, e-mail: opcina@cestica.hr
6.2. Obavijest o rezultatima nabave: naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.
Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, naručitelj odabire najpovoljniju ponudu u roku do najduže 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) Naručitelj   dostavlja  svim ponuditeljima putem  elektroničke pošte, faksom  ili preporučene  poštanske pošiljke  s povratnicom. 
Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.
 
 
6.3. Posebne odredbe: Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
 
                                                                                                          NARUČITELJ
                                                                                                                Načelnik:
                                                                                                          Mirko Korotaj v.r.
                                                                                                         
 
 
Prilozi Pozivu na dostavu ponude:
1. Ponudbeni list (PRILOG I),                                                       
2. Troškovnik  (PRILOG II).           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0000601_prilog.docx
Puna verzija: 24.10 KB