Korisnički login

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica


I. NARUČITELJ
Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica
OIB:92031563169
Tel: 042/724-824 Fax: 042/724-825
Elektronička pošta: opcina@cestica.hr

II. PREDMET PRIKUPLJANJA PONUDA
1.1. Predmet prikupljanja ponuda: „obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica“.

III. MJESTO POVJERAVANJA POSLOVA I VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR  O POVJERAVANJU POSLOVA
Mjesto povjeravanja poslova je područje općine Cestica.
Ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta  sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine koji počine teći od dana potpisivanja ugovora.

IV. ROK VALJANOSTI PONUDE
90  dana od dana dostave ponude

V. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica u zatvorenoj omotnici, neposredno ili putem pošte preporučeno, s naznakom ''NE OTVARAJ'', ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Cestica.

VI. UVJETI SPOSOBNOSTI
Ponuditelj je dužan priložiti slijedeće dokumente:
-    ispunjen i ovjeren obrazac ponude i troškovnik sa jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om,
-    ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar koja ne smije biti starija od 6 mjeseci,
-    za pravne osobe potvrde BON-1 i SOL-2, odnosno za fizičke osobe BON-1,
-    potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno poziva za podnošenje ponuda,
-    potvrdu Općine Cestica da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Cestica, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno poziva za podnošenje ponuda,
-    ovjerenu izjavu da direktor tvrtke ili vlasnik (nositelj) obrta, odnosno odgovorna osoba ponuditelja nije kažnjavana za kaznena djela iz područja gospodarstva u posljednjih pet godina, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno poziva za podnošenje ponuda,
-    potvrdu da se protiv direktora, odnosno odgovorne osobe ponuditelja ne vodi istražni odnosno kazneni postupak, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno poziva za podnošenje ponuda,
-    dokaze o posjedovanju opreme, alata i uređaja potrebnih za obavljanje komunalne djelatnosti za koju se podnosi ponuda, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno poziva za podnošenje ponuda,
-    dokaze o broju zaposlenih osoba sa kvalifikacijskom strukturom, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno poziva za podnošenje ponuda.
Navedeni dokazi i isprave prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a ponuditelj koji će biti izabran, dužan je prije sklapanju ugovora predočiti originale tražene dokumentacije.
Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Cestica ne može se dodijeliti ponuditelju (nesposoban ponuditelj):
1.    ako nije registriran za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti,
2.    ako se temeljem dostavljene dokumentacije utvrdi da se ponuditelj nalazi u blokadi, da je u postupku likvidacije ili je prestao poslovati,
3.    ako je dužnik Općine Cestica po bilo kojoj osnovi i/ili ima dugovanja po osnovi poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
4.    ako je odgovornoj osobi i pravnoj osobi izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku u proteklih pet godina za kaznena djela iz područja gospodarstva,
5.    ako se protiv direktora, odnosno odgovorne osobe ponuditelja vodi istražni, odnosno kazneni postupak,
6.    ako ponuditelj ne raspolaže sa sredstvima i kadrovima potrebnim za obavljanje određene komunalne djelatnosti,
7.    ako je ponuditelju utvrđen propust vezan uz izvršenje ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti koji je doveo do raskida ugovora od strane Općine Cestica.
Povjerenstvo će na temelju priložene ponude i priloženih isprava isključiti ponuditelja:
1.    zbog postojanja razloga iz prethodnog stavka,
2.    ako je ponuda nepotpuna,
3.    ako ponuditelj nije dostavio ponudu sukladno traženim uvjetima,
4.    ponudu u kojoj pisanim objašnjenjem ponuditelja nije uklonjen nedostatak ili nejasnoća,
5.    zakašnjelo pristiglu ponudu.
Nepotpunom ponudom smatrat će se ona ponuda:
-    koja ne sadrži tražene podatke,
-    uz koju nisu priložene isprave, odnosno drugi traženi dokazi,
-    koja ne sadrži isprave (dokaze) koji nisu u izvorniku ili ovjerenom presliku, a traženi su u takvom obliku.

VII. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Cestica, na temelju pisanog ugovora, uz uvjet da je ponuda potpuna i prihvatljiva.

VIII. JAMSTVA
Odabrani ponuditelj će u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora o povjeravanju poslova, dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu 10% procijenjene vrijednosti ugovora. Period važenja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora mora biti do ugovorenog roka trajanja ugovora plus 30 (trideset) dana.

IX. DOSTAVA PONUDA
Ponude se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica, u zatvorenoj omotnici, neposredno ili putem pošte preporučeno, s naznakom ''NE OTVARAJ, ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Cestica '', uz naznaku naziva i adrese ponuditelja. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja , odnosno 05.03.2015. godine do 12,00 sati.

X. OTVARANJE PONUDA
Prilikom otvaranja ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja. Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda pristupiti će otvaranju pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najkasnije 5 (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda. O tijeku postupka otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva te prisutni predstavnici ponuditelja. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponude ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda te se odmah vraća ponuditelju koji ju je dostavio.

XI. ODLUKA O ODABIRU
Na osnovi prijedloga Povjerenstva za otvaranje ponuda, općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću Općine Cestica prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili prijedlog odluke o poništenju postupka. 
Općinsko vijeće Općine Cestica može donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ako je pristigla i samo jedna valjana ponuda. Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne
izabere niti jedna od ponuda pristiglih u postupku javnog natječaja.
Protiv odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora nije dopuštena žalba.                                      NARUČITELJ
                                          Načelnik:
                                    Mirko Korotaj v.r.

natjecaj_I_ponuda_i_obrazac_ponude.doc
Puna verzija: 206.00 KB