Korisnički login

2. Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvo

Na temelju čl. 45. Statuta Općine Cestica “Službene novine ” broj 8/13), Općina Cestica u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje

                                                                                   2. JAVNI NATJEČAJ
                                             za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
                          „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Cestica“  


I.    Predmet Natječaja
Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Općine Cestica (u tekstu: Provoditelj natječaja).
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema cit. Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena. 

Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće:
-    čija je gradnja u tijeku i 
-    one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do okončanja postupka. 

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je postojeća građevina:
-    u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju; 
-    s najviše dvije stambene jedinice (u tekstu: kućanstva);
-    izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici;
-    građevinske bruto površine do 400 m2.

Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE:
a)    sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i      
       grijanje;
b)    kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);
c)    dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.
d)    fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije;
e)    vjetrogeneratori za proizvodnju električne energije;

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja natječaja za najviše do dva sustava OIE po kućanstvu.

Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.

Troškovi ugradnje sustava OIE u kućanstvima prihvatljivi su od dana provedenog terenskog pregleda točnosti prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća. Navedeni terenski pregled kojeg provodi Provoditelj natječaja obaviti će se prije nego što se pokrene postupak ocjenjivanja zahtjeva Podnositelja prijave od strane Provoditelja natječaja.

Prihvatljivi troškovi subvencije kao i minimalni tehnički uvjeti koje je potrebno postići ugradnjom sustava OIE definirani su Pravilnikom za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (Članak 3., u tekstu: Pravilnik).


II. Visina, udjel subvencije i broj korisnika subvencije
Opravdani troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja subvencionirat će nepovratnim novčanim sredstvima Fonda i Provoditelja natječaja pomoću  Vrijednosnog kupona. 

Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja subvencionirat će se u iznosu od 82,5% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 24.750,00 kn po sustavu, od čega je udio Fonda 80% odnosno najviše do 24.000,00 kuna po sustavu, a udio Općine Cestica 2,5 % odnosno najviše do 750,00 kuna, u skladu s Pravilnikom. 

Natječajem se planiraju dodijeliti  subvencije do iskorištenja sredstava prema provedenom I. javnom natječaju. Broj sufinanciranih kućanstava procjenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta. Ukupan broj sufinanciranih kućanstava može se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 599.781,94 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa najviše do 581.606,73 kune (80%), a Općina Cestica  sa najviše do 18.175,21 kuna (2,5%).III. Obavezna dokumentacija 
Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.    potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera povećanja
       korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava potpisom
       vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici;
2.    za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o
        prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (predaje se IZVORNIK);
3.    za sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku osobne iskaznice (predaje se
        OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
4.    vlasnički list (gruntovni izvadak) za izgrađenu stambenu zgradu na koju se planira provedba ugradnje sustava OIE
      (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
Napomena: 
•    Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kuće u koju se planira provoditi ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika. 
•    Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kuće i provodi ugradnju sustava OIE na zajedničke dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika.
5.    dokaz o legalno izgrađenoj stambenoj zgradi na koju se planira ugradnja sustava OIE (predaje se PRESLIKA
       IZVORNIKA):
Kao dokaz legalnosti potrebno je priložiti jedan od ponuđenih dokaza:
•    izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za građenje ili građevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje ili građevna dozvola za jednostavne građevine ili rješenje o uvjetima uređenja prostora ili rješenje kojim se odobrava građenje) ili;
•    rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili;
•    potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili;
•    rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).
6.projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova (predračun) s
  detaljnom specifikacijom prema uvjetima Natječaja.

IV. Opcionalna dokumentacija
U slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine - točka 5. članka III.) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista - točka 4. članka III.) nisu identični potrebno je dostaviti Uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišnom knjižnim česticama (gruntovnim česticama) (IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).

V. Dostavljanje dokumentacije
Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja (vidi članak VIII.), uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Cestica“  – Ne otvaraj, ili osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja, od ponedjeljka do petka od 07,00 – 15,00 sati.
Prijave će se zaprimati do 15. veljače  2015. godine. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka i prijave koje nisu predmet ovog natječaja, neće se razmatrati.

VI. Kriterij za odabir prijava    
Provoditelj natječaja će provjeriti točnost prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtjeva fizičkih osoba.
Postupak i način ocjenjivanja opisan je u članku 9. i članku 10. Pravilnika. Po obradi svih pristiglih prijava donosi se Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja te se šalje na adresu svim podnositeljima prijava.
Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene liste, kao preporučenu pošiljku sa povratnicom na adresu Provoditelja natječaja (vidi članak VIII.), s naznakom: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Cestica“ - Žalba na neslužbenu bodovnu listu, ili osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja.

Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natječaja donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zaključak), koji će Provoditelj natječaja objaviti na svojim internetskim stranicama. 

Ukupan broj korisnika subvencije može se povećati, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Subvencionirati će oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku.

Nakon objave Zaključka na internetskim stranicama Provoditelja natječaja, korisnik subvencije dužan je u roku od 30 dana dostaviti sljedeću dokumentaciju (nije opravdani trošak) za sklapanje ugovora:
    glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera, te obvezujuću ponudu izvođača radova usklađenu sa troškovnikom iz glavnog projekta

Dokumentacija iz ovog članka dostavlja se isključivo u tiskanom obliku, na adresu Provoditelja natječaja , uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Cestica“ - Projektna dokumentacija.

Na temelju dostavljene navedene dokumentacije s odabranim fizičkim osobama sklopit će se ugovor o korištenju subvencije Fonda i Provoditelja natječaja, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.
Ukoliko korisnik subvencije ne dostavi navedenu dokumentaciju, sukladno Zaključku subvencionirati će se prvi sljedeći prijavitelj koji tada postaje Korisnik subvencije.


VII. Ostvarenje ponuda i isplata subvencija

Izvođač radova dužan je osigurati dokaze da je ovlašten za izvođenje predmetnih radova i da je oprema sukladna s tehničkim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene radove na minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje dobavljač opreme.

Provoditelj natječaja dužan je osigurati stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme od strane ovlaštenog inženjera prije isplate bespovratnih sredstava putem vrijednosnog kupona. Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu fizičke osobe za isplatu sredstava, provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja istih.

Za isplatu subvencije, izvođač radova dužan je dostaviti Provoditelju natječaja Zahtjev za isplatu subvencije koji mora sadržavati:
1.    Račun za nabavu i ugradnju sustava OIE sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (izvornik);
2.    Vrijednosni kupon cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvođača radova (izvornik);
3.    Pisanu izjavu izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja, sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (izvornik);
4.    Garanciju proizvođača sustava OIE (izdaje proizvođač sustava OIE);
Nakon zaprimanja Zahtjeva za isplatu subvencije, u roku od 15 dana, izvršiti će se pregled objekta od strane Povjerenstva i nadzornog ovlaštenog inženjera kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplatu i sukladno dostavljenom glavnom projektu ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera. 
U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta iz Natječaja, u roku od 15 dana Općina Cestica će izvršiti isplatu novčanih sredstava na IBAN računa Izvođača radova u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane Općine. 
Nakon zaprimanja sredstava za sufinanciranje Projekta od strane Fonda, Općina Cestica će u roku 15 dana izvršiti isplatu novčanih sredstava na IBAN računa Izvođača radova u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane Fonda.

VIII. Ostale informacije
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Fondu i Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenim Internet stranicama Fonda i Provoditelja natječaja te u drugim izvještajima. Sve ostale informacije o projektu Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Cestica dostupne su u Pravilniku za provedbu programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama“, te je on sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Adresa provoditelja natječaja:  Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica
Internet adresa: www.cestica.hr
Info telefon: 042/724-824
e-pošta: opcina@cestica.hr

KLASA: 310-02/14-01/5
URBROJ: 2186/03-01/1-15-
Cestica, 08.01.2015. 

Načelnik:Mirko Korotaj

08_094830_76_31_142253_56_energetska1.jpg
5_Prijavni_obrazac_za_fizicke_osobe.docx
Puna verzija: 664.02 KB
4_Pravilnik.pdf
Puna verzija: 239.55 KB
nacrt_ugovora.docx
Puna verzija: 611.47 KB