Korisnički login

Obavijest i javni natječaj - za popunu radnog mjesta pročelnik / ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica

Natječaj za prijam u službu – Pročelnik JUO Općine Cestica(1 izvršitelj/ica – m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 (tri) mjeseca objavljen je u „Narodnim novinama“ broj: 3, dana 10. siječnja  2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od  dana objave u „Narodnim novinama“.

OPIS POSLA, PODACI O PLAĆI, TE NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

1.    Osnovni podaci o radnom mjestu

Naziv radnog mjesta i broj radnog mjesta u Pravilniku o unutarnjem redu

PROČELNIK  (1)
Kategorija radnog mjesta: I. 
Potkategorija radnog mjesta: glavni rukovoditelj
Klasifikacijski rang radnog mjesta: 1. 

2.    Opis poslova radnog mjesta:

-    planira, upravlja i koordinira rad Odjela, određuje prioritete i raspored izvršavanja poslova iz njegovo djelokruga,
-    neposredno izvršava naloge načelnika iz djelokruga Odjela i Općine, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim
     aktima i specifičnim projektima,    5%
-    koordinira poslove oko izrade, oblikovanja i provođenja općih i pojedinačnih akata koje su u nadležnosti načelnika, 
     te vodi brigu o njihovoj  utemeljenosti i zakonitosti,    5%
-    koordinira pripremu i organizaciju rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela kroz:
-    koordinaciju izrade nacrta akata iz  djelokruga Općinskog vijeća  i njegovih radnih tijela, 
-    kontrolu zakonitosti i nomotehničke ispravnosti sadržaja predloženih akta o kojima odlučuje  Općinsko vijeće,
-    pripremanje i predlaganje tema i točaka dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća, u konzultacijama s
     predsjednikom Općinskog vijeća i načelnika,
-    koordinaciju i sazivanje sjednice koja uključuje odgovornost za  dostavu materijala, pravovremeno obavještavanje i
     pozivanje svih sudionika zakazane sjednice, 
-    koordinaciju organizacije i pripremanje materijala za sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
-    pomaganje u radu predsjednika Općinskog vijeća  u poslovima iz njegovog djelokruga,
-    vodi brigu o provođenju donesenih akata Općinskog vijeća,
-    vodi brigu o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća,    25%
-    koordinira i sudjeluje u pripremi i izradi svih plansko-financijskih dokumenata Općine, njihovih izmjena i dopuna 
     tijekom godine te pratećih općih akata,
-    prati i sudjeluje u izradi svih izvještaja kojima se prati izvršavanje proračuna Općine,
-    predlaže mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka Općine, 
-    vodi brigu o prisilnoj naplati prihoda, izdaje rješenja o ovrsi, vodi upravni postupak prisilne naplate prihoda,
-    aktivno surađuje s Državnim uredom za reviziju i drugim tijelima iz djelokruga proračunskog nadzora, osigurava
     potrebne podatke, te izrađuje prijedloge očitovanja i dugih akata,
-    koordinira i prati postupke javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Općine,    25%
-    koordinira izradu općih  i pojedinačnih akata iz područja komunalnog gospodarstva, rješava u postupcima civilne
     zaštite, organizira izradu prijedloga programa strateških ciljeva u razvoju komunalnog i vodnog gospodarstva,
     prometa i infrastrukture, te sudjeluje u  izradi potrebne dokumentacije za njezin razvoj, sudjeluje u izradi izvješća o
     realizaciji projekata na području infrastrukture,organizira i nadzire poslove vezane za izgradnju, održavanje i
     sanaciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i druge imovine u vlasništvu Općine, organizira i koordinira
     poslove iz područja predškolskog odgoja iz djelokruga Općine, koordinira i sudjeluje u fazama izrade prostorno
     planske dokumentacije, provođenju javne rasprave, pripremi odluka o njihovom usvajanju, te potpisuje izvode iz
     prostorno planske dokumentacije,    15%
-    rješava u svim  upravnim stvarima iz djelokruga Odjela u kojima postupke vode službenici, a koji ih sami ne 
     rješavaju,
-    postupa u upravnim stvarima u prvom stupnju povodom predstavki i prigovora građana, u skladu sa zakonom,
-    organizira provedbu postupaka javne nabave, sukladno zakonu,
-    obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,    5%
-    priprema prijedlog plana prijma u službu, rješava o  pravima i obvezama radno pravne prirode službenika i
     namještenika Odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i
     njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,    10%
-    obavlja i druge poslove i to: ovlašten je i odgovoran za davanje priopćenja i informacija o radu Odjela, uz prethodnu
     suglasnost načelnika,odgovara na predstavke i pritužbe građana te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju njihovih
     prava i obveza iz djelokruga Odjela,sudjeluje u organizaciji manifestacija i drugih događaja značajnih za
     Općinu,prati propise i predlaže mjere za unapređenje rada  Odjela, te upućuje na njihovu primjenu, aktivno surađuje
     s nadležnim ministarstvima, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.    10%

3.    Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta

Potrebno stručno znanje
- magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na
  poslovima za koje se traži stručno znanje magistra ekonomske struke ili  stručnog specijaliste ekonomske struke,
  visoko razvijene organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računalu, certifikat iz
  područja javne nabave, državni stručni ispit

Složenost poslova
- stupanj složenosti poslova je najviše razine jer uključuje planiranje, upravljanje, vođenje i koordinaciju poslova Odjela, predlaganje i rješavanje strateških zadaća, postupci i metode rada koje se primjenjuju su raznovrsne, visoka je razina traženog osobnog doprinosa službenika (kreativnost) jer izravno doprinosi poboljšanju stanja u područjima iz djelokruga Odjela

Samostalnost u radu
- stupanj samostalnosti je najviše razine jer se zadaci obavljaju i najsloženija pitanja rješavanju u skladu s smjernicama razvojne politike Općine iz djelokruga Odjela, te  je time određen i opseg nadzora načelnika  nad obavljanjem poslova radnog mjesta, samostalnost u radu obuhvaća i delegiranje ovlasti ostalim službenicima

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama
- stalna stručna komunikacija unutar Odjela (radni sastanci,) i izvan Odjela unutar općinske strukture ( sastanci s
  načelnikom, predsjednikom Vijeća, vijećnicima, članovima radnih tijela)
- suradnja s ustanovama, gospodarskim subjektima, udrugama,  jedinicama lokalne i područne (regionalne)
  samouprave, državnim tijelima i državnim institucijama, te stranim pravnim i fizičkim osobama u okviru međunarodnih
  projekata
- komunikacija podrazumijeva rješavanje problema, pregovaranje, pružanje savjeta i preporuka

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka
- odgovornost uključuje materijalnu i financijsku odgovornost, široku odgovornost za zakonitost rada i postupanja kako
  u obavljanju vlastitih zadataka tako i u davanju i nadzoru izvršenja zadataka službenika i namještenika
- odgovornost za utemeljenost i svrsishodnost prijedloga, za zakonitost donijetih odluka, 
- poslovi radnog mjesta imaju prevladavajući utjecaj na provedbu programskih ciljeva Odjela kao i znatan utjecaj na
  donošenje odluka općinskih tijela u kreiranju i provedbi šire politike Općine u područjima iz djelokruga Odjela


Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta koji iznosi 2,55 i osnovice za izračun plaće, uvećano za 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža.

Podaci o provjeri znanja i sposobnosti:
Na službenoj web stranici Općine Cestica, www.cestica.hr te na oglasnoj ploči Općine Cestica bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Provjera znanja i sposobnosti se sastoji od:
1. Pisanog testiranja
2. Intervjua
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni dio bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremu za testiranje:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
    109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
2. Zakon o službenicima i namještenicima u JLP(R)S (NN 86/08, 61/11),
3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
3. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13),
4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
5. Ustav Republike Hrvatske( NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01,   
    76/10, 85/10)

Pravila testiranja:
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz  Natječaja. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pisano testiranje traje maksimalno 120 minuta. Kandidat koji ne zadovolji 50% bodova iz pismene provjere ne može pristupiti drugom dijelu provjere znanja i sposobnosti. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Cestica.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće  o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja načelniku Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi  članovi Povjerenstva. Načelnik donosi rješenje o imenovanju za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.