Korisnički login

Obavijest i Javni natječaj - za popunu radnog mjesta Viši referent za lokalnu samoupravu i komunalno gospodarstvo

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
-punoljetnost,
-hrvatsko državljanstvo,
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
- te sljedeće posebne uvjete:
-sveučilišni prvostupnik upravne struke ili stručni prvostupnik upravne struke,
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, (čl. 13. st. 2. ZSN-a),
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu,
-certifikat iz područja javne nabave.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Kandidati koji imaju pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit ili certifikat iz područja javne nabave, može biti primljena u službu, pod uvjetom da državni stručni ispit ili certifikat iz područja javne nabave položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
 
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
-životopis,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik domovnice i preslik osobne iskaznice),
-dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslik diplome),
-dokaz o radnom stažu (izvornik ili preslik radne knjižice),
-uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu (izvornik ili preslik uvjerenja),
-certifikat iz područja javne nabave (izvornik ili preslika),
-uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja),
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu javnog natječaja. Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnoga lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web-stranici http://www.cestica.hr dostupan je opis te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na web-stranici www.cestica.hr te na oglasnoj ploči Općine Cestica bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, Cestica, s naznakom »Prijava na natječaj – viši referent za lokalnu samoupravu i komunalno gospodarstvo «, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

OBAVIJEST 

Natječaj za prijam u službu – Viši referent za lokalnu samoupravu i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica – m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 (tri) mjeseca objavljen je u „Narodnim novinama“ broj: 123, dana 04. listopada 2013. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od  dana objave u „Narodnim novinama“.
 
OPIS POSLA, PODACI O PLAĆI, TE NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU
1.Opis poslova radnog mjesta:
 

-          obavlja administrativne poslove za potrebe načelnika i pročelnika Odjela,
-          za općinskog načelnika i pročelnika sastavlja i priprema nacrte dopisa,
-          organizira i vodi protokol za načelnika i predsjednika vijeća,
-          brine o ažuriranju web stranice Općine,
-obavlja poslove diktata, prijepisa, zapisnika,
 • obavlja  stručne i administrativno - tehničke poslove za pripremu sjednica Općinskog vijeća  i drugih radnih tijela,
 • neposredno vodi brigu o otpremi i objavi akata Općinskog vijeća,
 • sudjeluje u  izradi akata  nakon sjednica Općinskog vijeća i drugih radnih tijela,
 • izrađuje zapisnike s Općinskog vijeća i dostavlja izvode  iz zapisnika,
 • dostavlja akte Općinskog vijeća na upravni nadzor,
-          vodi postupak i izrađuje pojedinačne akte radno - pravne prirode za službenike, namještenike Odjela, kao i dužnosnike Općine,
-          vodi popise i osobne očevidnike službenika, namještenika i dužnosnika Odjela,
 • obavlja poslove prijave i odjave službenika, namještenika i dužnosnika s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
30%
 • vodi i rješava predmete upravnog postupka,
-          prati propise, daje mišljenje o propisima koji se odnose na djelokrug,
 • sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Općine,
 • sudjeluje u izradi i izrađuje prijedloge općih  i pojedinačnih akta iz djelokruga Općine,
 • surađuje na izradi općih akata iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, izvješća o stanju u prostoru i programu mjera za unapređenje stanja u prostoru,
 • rješava u upravnom postupku u prvom stupnju u predmetima oko određivanja komunalnog doprinosa i u drugim pojedinačnim upravnim stvarima iz područja komunalnog gospodarstva iz djelokruga općine,
 • vodi potrebne evidencije i izrađuje izviješća o održavanju i izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • sudjeluje u fazama izrade prostorno planske dokumentacije, provođenju javne rasprave, pripremi odluka o njihovom usvajanju, te izrađuje i izdaje izvode iz prostorno planske dokumentacije,
-          izrađuje izvješća o realizaciji projekata na području infrastrukture,
-          vodi upravni postupak prema Odluci o socijalnoj skrbi,
40%
-          priprema prijave i provodi postupke u provedbi projekata financiranih iz europskih programa, ministarstava i dugih institucija 30%


VIŠI REFERENT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO (3)
Kategorija radnog mjesta: III.
Potkategorija radnog mjesta: viši referent
Klasifikacijski rang radnog mjesta: 9.
Potrebno stručno znanje:
- sveučilišni prvostupnik upravne struke ili stručni prvostupnik upravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži sveučilišni prvostupnik upravne struke ili stručni prvostupnik upravne struke, poznavanje rada na računalu, certifikat iz područja javne nabave,  državni stručni ispit.
Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti
poslova radnog mjesta koji iznosi 2,00 i osnovice za izračun plaće, uvećano za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Podaci o provjeri znanja i sposobnosti:
Na službenoj web stranici Općine Cestica, www.cestica.hr te na oglasnoj ploči Općine Cestica bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Provjera znanja i sposobnosti se sastoji od:
1. Pisanog testiranja
2. Intervjua
 
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni dio bodova od 1 do 10.
Pravni izvori za pripremu za testiranje:
 
1. Zakon o komunalnom  gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) ,
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u JLP(R)S (NN 86/08, 61/11),
4. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13),
5. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 91/11, 50/12, 55/12),
6. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11)
7. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
8. Ustav Republike Hrvatske( NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10)
Pravila testiranja:
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz
Natječaja. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje
odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati
koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon
utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati
prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 120 minuta. Kandidat koji ne zadovolji 50% bodova iz pismene provjere ne može pristupiti drugom dijelu provjere znanja i sposobnosti.
Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene
provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Cestica.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće
o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih
bodova na pisanom testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja načelniku Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi
članovi Povjerenstva. Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.
Protiv rješenja o prijmu u službu, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti
žalbu Načelniku Općine Cestica u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja. Žalba se
predaje Načelniku Općine Cestica, na adresu Općina Cestica, Dravska 1A, Cestica.